Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Voditelj projekta Saša Likić (foto V. Andrić)

Istraživanje kvalitete zraka pomoću lišajeva na području Slavonskog Broda je provedenou u sklopu projekta HR.3.2.01 - 0130 Lišajevi kao bioindikatori zagađenja u okolišu (OkoLIŠ) koji je financirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda (ESF) u okviru Prioriteta 3 Unaprijeđenje ljudskog kapitala u obrazovanju, istraživanju i razvoju , Mjere 3.2. Razvoj ljudskih potencijala u istraživanju i razvoju Operativnog programa "Razvoj ljudskih potencijala" 2007.-2013. Namjenska bespovratna sredstva ESF-a predstavljaju 85% uklupnih prihvatljivih troškova, dok nacionalna sredstva RH predstavljaju 15% ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Projekt je realiziran na Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Slavonski Brod ima jedan od najvećih problema s kvalitetom zraka u Hrvatskoj, prvenstveno zbog rafinerije nafte koja se nalazi u njegovoj neposrednoj blizini. Stoga je šire područje Slavonskog Broda odabrano kao mjesto istraživanja. Kako bi se istražio utjecaj rafinerije nafte na kvalitetu zraka okolnog područja, u sklopu ovog projekta analizirani su lišajevi na 20 ploha u radijusu od 20 km oko rafinerije u Bosanskom Brodu. Plohe su postavljene samo na teritoriju Republike Hrvatske.

Lišajevi se ubrajaju među najpoznatije bioindikatore i biomonitore kvalitete zraka. Ono što im to omogućuje je nedostatak kutikule i činjenica da svu vodu i tvari potrebne za život u cijelosti primaju iz zraka. U sklopu istraživanja analizirana je koncentracija metala i nemetala u uzorcima lišajeva, s obzirom na kontrole koje su sakupljene na području s viskom kvalitetom zraka. Na dvije plohe koje se nalaze na manje od 2 km od rafinerije nafte (uz rijeku Savu) nisu pronađeni lišajevi, stoga je na tim plohama sakupljena kora drveća za analize metala i nemetala. Sam izostanak lišajeva na kori drveća pokazatelj je niske kvalitete zraka. Na lišajevima su također napravljene dodatne analize fizioloških pokazatelja kao što je sadržaj fotosintetskih pigmenata. Dobiveni rezultati ukalzuju da je smanjena kvaliteta zraka na području samog Grada Slavoskog Broda, gdje sinergistički djeluju blizina i položaj rafinerije spram grada te samo oenčišćenje iz grada, kao što je promet. U sklopu projekta izrađene su karte onečišćenja, s obzirom na vrstu onečišćujuće tvari. Lišajevi su se pokazali kao dobri za biomonitoring područja te se planiraju buduća istraživanja.

Predavanje u Slavonskom Brodu, gdje su prezentirani rezultati istraživanja, su održali istraživači na projektu poslijedokorand dr. sc. Saša Likić i doktorandica Maja Maslać, mag. biol. exp.

Maja Maslać, istraživač na projektu (foto V. Andrić)

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech