Priopćenje povodom Svjetskog dana šuma 2017. godine

 

Hrvatskog šumarskog društva Ogranak Nova Gradiška
i Javne ustanove Natura Slavonica

 

21. ožujka Ujedinjeni narodi su proglasili Svjetskim danom šuma koji se obilježava od 2012. godine. Tema proslave Svjetskog dana šuma u 2017. godini su šume i energija. Glavne poruke koje su Ujedinjeni narodi tim povodom uputili su sljedeće!

  •        Drvo je glavni izvor obnovljive energije. Drvo osigurava svijetu više energije nego što je ukupna energija dobivena iz solarnih elektrana, hidroelektrana i vjetroelektrana. Drvo daje 45% od ukupne obnovljive energije u svijetu.
  • Energija iz drva omogućava ekonomski razvoj. Više od 900 milijuna ljudi u svijetu zaposleno je u šumarstvu kroz stalne i povremene poslove. Modernizacija šumarstva i održivo korištenje šuma mogu pomoći razvoju ruralnih ekonomija.

  •         Drvo i stabla omogućuju ugodniji život u gradovima i manje račune za energiju. Sadnja stabala na strateškim mjestima u gradovima može rashladiti zrak za 2-8°C i tako smanjiti energetsku potrošnju u ljetnim mjesecima.

  •         Šume ublažavaju klimatske promjene i skladište energiju. U svjetskim šumama pohranjeno je 10 puta više energije nego što je svjetska godišnja potrošnja. Stoga su šume važan potencijalni izvor obnovljive energije za globalne energetske potrebe.

  •         Šume osiguravaju čist zrak, vodu i energiju. Šume kojima se održivo upravlja mogu osigurati obnovljivu energiju koja ne povećava efekt staklenika.

  •        Održivo upravljanje šumama je ključ za sve veću ulogu šuma kao najvažnijeg obnovljivog izvora energije. Drvo iz lokalnih šuma i čiste i učinkovite peći na drva mogu milijunima ljudi u zemljama u razvoju i siromašnijim zemljama osigurati jeftin, pouzdan i obnovljiv izvor energije.

Šume prekrivaju više od trećine kopna na Zemlji. Šume su biološki najraznolikiji ekosistemi na Zemlji i dom više od 80% vrsta kopnenih životinja, biljaka i gljiva. Šume imaju nezamjenjivu ulogu u proizvodnji kisika i vezanju atmosferskog ugljika čime smanjuju klimatske promjene. Unatoč tome, globalni trend je nestajanje šuma alarmantnom brzinom. Godišnje nestaje 13 milijuna hektara šuma u svijetu čime se za 12-20% povećava emisija stakleničkih plinova zbog čega se ubrzava nastanak klimatskih promjena.

Brodsko-posavska županija ima privilegij da su u njoj sačuvane čak dvije prašume: prašuma hrasta kitnjaka i bukve Muški bunar i prašuma hrasta lužnjaka Prašnik. One imaju velik međunarodni i nacionalni značaj. Prašnik je jedini izvorni ostatak poznatih slavonskih šuma i važan dio kulturnog identiteta Slavonaca. Vrijednost ovih prašuma prepoznala je šumarska struka 1929. godine kada su izuzete iz gospodarenja i tako sačuvane za buduće generacije. 1960.-ih godina obje prašume su zaštićene u kategoriji posebnog (tada specijalnog) rezervata šumske vegetacije. U Domovinskom ratu obje prašume su postale minski sumnjiva područja. Prašnik je razminiran 2015. godine, a Muški bunar još čeka razminiranje.

Osim dviju prašuma, u Županiji su još 4 šumska područja ušla u europsku ekološku mrežu Natura 2000 zbog svoje vrijednosti. To su Psunj, Vlakanac-Radinje, Šume na Dilj gori i Južni Dilj.

Upravljanje zaštićenim šumskim područjima i područjima ekološke mreže te potreba za održivim korištenjem i zaštitom šuma, koje su središta biološke raznolikosti, glavni su razlozi sve veće i bolje suradnje šumara i biologa. U prošloj godini zajedno smo surađivali kroz projekt Savski šišmiši čiji je cilj bio poboljšati zaštitu ugroženih šišmiša i privući ih u mlade šume gdje na prirodan način reguliraju šumske štetnike. Nositelj projekta bila je Javna ustanova Natura Slavonica, a partneri Hrvatsko šumarsko društvo Ogranak Nova Gradiška, Hrvatsko šumarsko društvo Ogranak Slavonski Brod, Muzej Brodskog Posavlja, Zajednica tehničke kulture Brodsko-posavske županije i Brodska ekološka udruga Zemlja – BEUZ. Projekt su financirale zaklade EuroNatur, Michael Otto i Aage V. Jensen. (Više informacija: http://www.natura-slavonica.hr/hr/projekti2/savski-sismisi.html )

I ove godine Javna ustanova i HŠD Ogranak Nova Gradiška nastavljaju i proširuju suradnju. Povodom Svjetskog dana šuma, a kao nastavak prošlogodišnjeg zajedničkog projekta, zajedno ćemo obići kućice za šišmiše postavljene u šumama novogradiškog područja tokom prošle godine i provjeriti imaju li nove stanare. Također će se pribavljenom opremom (detektor za šišmiše sa snimačem) zabilježiti ultrazvučno glasanje šišmiša uz kućice i utvrditi rodovi i/ili vrste kojima pripadaju. Ova aktivnost je početak monitoringa šišmiša koji Javna ustanova do sada nije radile zbog nedostatka kvalitetne opreme. Nadamo se da će projekt dugoročno doprinijeti održivom upravljanju šumama i praćenju i zaštiti ugroženih vrsta šišmiša.

Osim toga, članovima Ogranka se na Dan šuma predstavio novi zajednički projekt izgradnje interpretacijskog centra za posjetitelje kraj prašume Prašnik koji je u pripremi. Novi centar s modernom opremom za edukaciju posjetitelja i znanstvenom stanicom, omogućit će održivo posjećivanje prašume i osigurati nastavak opsežnih istraživanja i praćenja stanja prašume. Nositelj projekta je Javna ustanova, a partneri Hrvatsko šumarsko društvo Ogranak Nova Gradiška, Brodsko-posavska županija, Općina Stara Gradiška, Turistička zajednica grada Nove Gradiške i županijska razvojna agencija CTR. Veliku podršku projektu dale su Hrvatske šume d.o.o. Uprava šuma Podružnica Nova Gradiška. Uprava je dala potrebne suglasnosti za izgradnju centra na zemljištu u njezinu vlasništvu te će stručna pomoć i suradnja njezinih djelatnika biti nužna i u pripremi i u provedbi projekta. Članovi Ogranka i djelatnici Javne ustanove su obišli prašumu Prašnik nakon predstavljanja projekta.

 

 

Zajednička fotografije ispred navjećeg hrasta u Prašniku (foto Goran Dorić)
Zajednička fotografija ispred najvećeg hrasta u Prašniku (foto Goran Dorić)